บุคลากร

อาจารย์ วีรยุทธ เกิดในมงคล
ตำแหน่ง หัวหน้าภาควิชาปรัชญาและศาสนา
e-mail weerayut@swu.ac.th
เบอร์ติดต่อ 02-2601770-7 ต่อ 16231,16230
ประวัติ http://cms.swu.ac.th/Portals/12/personal/file/09.pdf

 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ กิติ ยิ่งยงใจสุข
ตำแหน่ง รองศาสตราจารย์
e-mail kitipsm@yahoo.com
เบอร์ติดต่อ 02-2601770-7 ต่อ 16231,16230
ประวัติ http://cms.swu.ac.th/Portals/12/personal/file/02.pdf

 

อาจารย์ บรรพต อึ๊งศรีวงษ์
ตำแหน่ง อาจารย์
e-mail banphot@swu.ac.th
เบอร์ติดต่อ 02-2601770-7 ต่อ 16283
ประวัติ http://cms.swu.ac.th/Portals/12/personal/file/01.pdf

 

อาจารย์ ดร. พุฒวิทย์ บุนนาค
ตำแหน่ง อาจารย์
e-mail puttawit@swu.ac.th
เบอร์ติดต่อ 02-2601770-7 ต่อ 16283,16284
ประวัติ http://cms.swu.ac.th/Portals/12/personal/file/04.pdf

 

อาจารย์ ดร. เวทิน ชาติกุล
ตำแหน่ง อาจารย์
e-mail wathin@swu.ac.th
เบอร์ติดต่อ 02-2601770-7 ต่อ 16284
ประวัติ http://hu.swu.ac.th/personal/psych/Vitanya.pdf

 

อาจารย์ เพชรวิภา คงอ่ำ
ตำแหน่ง อาจารย์
e-mail patvipa@swu.ac.th
เบอร์ติดต่อ 02-2601770-7 ต่อ 16231
ประวัติ http://cms.swu.ac.th/Portals/12/personal/file/06.pdf

 

อาจารย์ ภูดิส ศิสิตศิชศักดิ์
ตำแหน่ง อาจารย์
e-mail pudit45@gmail.com
เบอร์ติดต่อ 02-2601770-7 ต่อ 16231,16230
ประวัติ http://cms.swu.ac.th/Portals/12/personal/file/07.pdf

 

อาจารย์ มงคล ศริวัฒน์
ตำแหน่ง อาจารย์
e-mail mongkols@swu.ac.th
เบอร์ติดต่อ 02-2601770-7 ต่อ 16231,16230
ประวัติ http://cms.swu.ac.th/Portals/12/personal/file/08.pdf

 

อาจารย์ สุภัทรา วงสกุล
ตำแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์
e-mail kaynat191@hotmail.com
เบอร์ติดต่อ 02-2601770-7 ต่อ 16283,16284
ประวัติ http://cms.swu.ac.th/Portals/12/personal/file/10.pdf