ข่าวประชาสัมพันธ์

18
ภาควิชารปรัชญาและศาสนา จะจัดโครงการขับเคลื่อนนิสิตภาควิชาปรัชญาและศาสนาสู่ความเป็นนานาชาติ
ในวันที่ 29 พฤษภาคม – 12 มิถุนายน 2559
ณ Sanfeng Martial Arts School เขาอู่ตัง มณฑลเหอเป่ย ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน
Actions: E-mail | Permalink |

Post Rating