ข่าวประชาสัมพันธ์

29
ครงการนิสิตจิตอาสาเพื่อบำบัดฟื้นฟูผู้ป่วยอัมพฤกษ์ อัมพาต ด้วยไทเก๊ก
ตั้งแต่วันที่ 19 ตุลาคม – 30 ธันวาคม 2558
ณ โรงพยาบาลเดิมบางนางบวช จ.สุพรรณบุรี โรงพยาบาลพัฒนานิคม จ.ลพบุรี โรงพยาบาลท่าหลวง จ.ลพบุรี โรงพยาบาลปากพลี จ.นครนายก โรงพยาบาลบ้านนา จ.นครนายก โรงพยาบาลเจ้าพระยายมราช จ.สุพรรณบุรี โรงพยาบาลบางปะกง จ.ฉะเชิงเทรา
Actions: E-mail | Permalink |

Post Rating