ข่าวประชาสัมพันธ์

19
ภาควิชาปรัชญาและศาสนา ขอเรียนชิญคณาจารย์ นิสิตและ ผู้สนใจทั่วไป
เข้าฟังการบรรยายทางปรัชญาและศาสนา ที่คณะมนุษยศาสตร์ ห้อง 236
ในวันที่ 25 สิงหาคม 2558
เวลา 09.30 -15.00 น.
Actions: E-mail | Permalink |

Post Rating