ข่าวประชาสัมพันธ์

23
รายงานผลโครงการสร้างเครือข่ายการเรียนรู้ร่วมกันระหว่างศิษย์เก่าและนิสิตปัจจุบัน ประจำปี 2559
23
รายงานผลโครงการพัฒนาทักษะการคิดและการใช้เหตุผล ประจำปี 2559
23
รายงานผลโครงการค่ายสุขภาวะ ประจำปี 2559
06
โครงการอบรมนิสิตใหม่เพื่อพัฒนาทักษะการคิดและการใช้เหตุผล
06
โครงการนำเสนอภาคนิพนธ์ของนิสิตชั้นปีที่ 4 หลักสูตร ศศ.บ. ปรัชญาและศาสนา
06
โครงการสร้างเครือข่ายการเรียนรู้ร่วมกันระหว่างศิษย์เก่าและนิสิตปัจจุบัน
06
โครงการค่ายสุขภาวะ วันที่ 9 – 11 กรกฎาคม 2559 ณ อาศรมวงศ์สนิท อำเภอองครักษ์ จังหวัดนครนายก
06
รายงานผลโครงการเสริมสร้างต้นกล้าทางปรัชญาและศาสนา
06
รายงานผลโครงการขับเคลื่อนนิสิตภาควิชาปรัชญาและศาสนาสู่ความเป็นนานาชาติ
06
รายงานผลโครงกานิสิตจิตอาสาเพื่อบำบัดฟื้นฟูผู้ป่วยอัมพฤกษ์ อัมพาต ด้วยไทเก๊ก
Page 1 of 6First   Previous   [1]  2  3  4  5  6  Next   Last