เกี่ยวกับภาควิชา

ประวัติความเป็นมา     
                 ภาควิชาปรัชญาและศาสนามีกำเนิดมาจากภาควิชาศิลปะและวัฒนธรรม ซึ่งแต่เดิมเปิดสอนวิชา ปญ 101 ปรัชญาเบื้องต้น และ ปญ 111 พุทธศาสน์ ต่อมาได้เปิดหลักสูตรวิชาโทปรัชญาและศาสนา ที่วิทยาเขตปทุมวัน ประกอบกับมีนิสิตที่สนใจเรียนวิชาต่าง ๆ ในสาขาปรัชญาและศาสนาเพิ่มมากขึ้น อีกทั้งหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชนมีความต้องการบุคลากรทางปรัชญาและศาสนา จึงเป็นเหตุให้ต้องสร้างหลักสูตรวิชาเอกพร้อมกับการจัดตั้งภาควิชาปรัชญาและศาสนา เพื่อเป็นหน่วยงานที่นอกจากจะทำหน้าที่สอนแล้วยังทำหน้าที่ศึกษาและค้นคว้าในส่วนของปรัชญาและศาสนา เพื่อประโยชน์ทางวิชาการของประเทศชาติ ภาควิชาปรัชญาและศาสนา ได้แยกตัวออกจากภาควิชาศิลปะและวัฒนธรรม  เมื่อวันที่ 10 พฤศจิกายน 2536  และได้สังกัดอยู่ในคณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร

                  ปัจจุบันภาควิชาปรัชญาและศาสนา เปิดหลักสูตรวิชาเอกปรัชญาและศาสนา และวิชาโท  4 หมวด ได้แก่ หมวดวิชาโทปรัชญาและศาสนา หมวดวิชาโทศาสนาเปรียบเทียบ หมวดวิชาโทพุทธศาสน์ และหมวดวิชาโทโยคะ นอกจากนั้นยังรับผิดชอบจัดการเรียนการสอนวิชาศึกษาทั่วไป ได้แก่ วิชา มน 102 มนุษย์กับการใช้เหตุผลและจริยธรรม  วิชา มน 103 มนุษย์กับสันติภาพ  วิชา มน 104 วิถีธรรมแห่งสุขภาวะ  วิชา มน 105 มนุษยศาสตร์สำหรับมนุษยชาติ  และวิชา มน  106  มนุษย์กับศาสนา  เปิดสอนให้แก่นิสิตทุกคณะในมหาวิทยาลัย และนอกจากงานด้านการเรียนการสอนแล้วบุคลากรในภาควิชายังได้ทำการศึกษาค้นคว้าทางปรัชญาและศาสนา     รวมถึงศาสตร์สุขภาวะในภูมิปัญญาตะวันออก เพื่อประโยชน์ในทางวิชาการ รวมถึงเป็นการให้บริการแก่สังคม

                  นอกจากภาควิชาได้ทำงานเผยแพร่ในทางวิชาการด้านปรัชญา ศาสนา และศาสตร์สุขภาวะแล้ว ภาควิชายังได้ทำกิจกรรมที่ส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม อีกทั้งได้ร่วมทำวิจัยที่เกี่ยวเนื่องกับข่ายงานของปรัชญา ศาสนา และศาสตร์สุขภาวะกับองค์กรเครือข่ายต่าง ๆ     
           
             ระบบและกลไก     
                        ภาควิชาปรัชญาและศาสนา ได้ประชุมคณาจารย์ภาควิชา เพื่อกำหนดปรัชญา ปณิธาน พันธกิจ รวมทั้งเป้าหมาย และวัตถุประสงค์รวมกัน และเผยแพร่ปรัชญาภาควิชาโดยการติดประกาศและการอบรมนิสิตของภาควิชา์     
           
             ปรัชญา     
                        การศึกษา คือ การสร้างบัณฑิตให้เป็นผู้รู้ดี ประพฤติดี     
           
             วิสัยทัศน์     
                        ภาควิชาฯ จะมีบทบาทในการพัฒนาและจัดการองค์ความรู้ด้านปรัชญาและศาสนา และประยุกต์องค์ความรู้ดังกล่าวในการให้คำตอบและให้คำปรึกษาแก่สังคม  ตลอดจนสร้างบัณฑิตที่มีความพร้อมด้านคุณธรรม และมีความรู้เท่าทัน สามารถสร้างสรรค์และใช้ชีวิตอย่างมีความสุขในโลกยุคข้อมูล ข่าวสาร     
           
             พันธกิจ     
                        ภาควิชาปรัชญาและศาสนา เป็นหน่วยงานในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ให้มีคุณภาพ และสอดคล้องกับความต้องการของสังคมด้านความรู้ ความสามารถในการคิด และมีคุณธรรม ตลอดจนพัฒนาความเป็นเลิศทางวิชาการปรัชญา และศาสนา ให้มีลักษณะประยุกต์และบูรณาการ เพื่อเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนในสังคม และจะร่วมแก้ไขปัญหาของสังคม
 
             เป้าหมาย     
                       เปิดหลักสูตรประยุกต์ด้านปรัชญาและศาสนา ที่สอดคล้องกับความจำเป็นและความต้องการของสังคม ในระดับปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษา จัดทำระบบฐานข้อมูลทางปรัชญาและศาสนา พัฒนาระบบการเรียนการสอนทางไกลของภาควิชาฯ พัฒนาบุคลากรในภาควิชาฯ ให้มีสัดส่วนคณาจารย์ที่จบปริญญาเอก อย่างน้อย   ร้อยละ 40 ของคณาจารย์ที่ทำ การสอน และให้มีตำแหน่งวิชาการอย่างน้อยร้อยละ 60
รับนิสิตอย่างต่ำปีละ 40 คน
 
             วัตถุประสงค์     
                      เพื่อผลิตบัณฑิต สาขาวิชาปรัชญาและศาสนาให้เป็นผู้มีความรู้ ความสามารถในทางปรัชญาและศาสนา เป็นผู้รู้จักคิดอย่างมีเหตุผล กล้าแสดงความคิดเห็น และรู้จักฟังความคิดเห็นของบุคคลอื่น เพื่อผลิตบัณฑิตสาขาวิชาปรัชญาและศาสนาให้ทันต่อความต้องการของสังคม สามารถบริหารงานต่าง ๆ ได้ทั้งภาครัฐบาลและภาคเอกชน ตลอดจนมีความคิดสร้างสรรค์ สามารถประกอบอาชีพอิสระได้ พัฒนาบุคลากรในภาควิชาฯ ให้มีความพร้อมในการดำเนินการตามแผนของภาควิชาฯ เพื่อศึกษาค้นคว้าและพัฒนาศาสตร์ด้านปรัชญาและศาสนาให้มีความสอดคล้องกับสภาพของสังคมไทยใน การให้บริการวิชาการแก่สังคม สร้างระบบฐานข้อมูลทางปรัชญาและศาสนา เพื่อเตรียมบุคลากรในด้านจริยศึกษาและปรัชญาอย่างเพียงพอกับการวางหลักสูตรระดับต่างๆ ที่เป็นการศึกษาพื้นฐานของชาติสืบไปเพื่อศึกษา ค้นคว้า วิจัย และเผยแพร่ความรู้ ทางด้านปรัชญาและศาสนาให้กว้างขวาง ยิ่งขึ้น อันจะเป็นประโยชน์ต่อการให้บริการทางวิชาการด้านปรัชญาและศาสนา ทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย

             ภาระหน้าที่     
                        ภาควิชาปรัชญาและศาสนา รับผิดชอบการเรียนการสอนหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาปรัชญาและศาสนา โดยเปิดสอนวิชาเอก วิชาโท และวิชาศึกษาทั่วไป และรับสอน วิชา มน 102 มนุษย์กับการใช้เหตุผลและจริยธรรม ให้กับมหาวิทยาลัยปัจจุบันมหาวิทยาลัยให้ความสำคัญกับวิชา มน 102 ในฐานะเป็นวิชา  ศึกษาทั่วไปสนับสนุนโครงการปราชญ์ผู้ทรงศีล     
           
             ภาระกิจหลักที่ภาควิชาเน้นในการดำเนินงาน     
                       การผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพในด้านการคิดวิเคราะห์ มีจริยธรรม เท่าทันสังคม และอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุขให้การศึกษาในขั้นพื้นฐาน สำหรับนิสิตทั้งมหาวิทยาลัย การพัฒนาบุคลากรและหลักสูตรของภาควิชาให้การสนับสนุนมหาวิทยาลัยในภาระกิจด้านการส่งเสริมและเผยแพร่จริยธรรม  การบริการสังคมและส่งเสริมวัฒนธรรมไทย  การวิจัย

             เป้าหมายในการประกันคุณภาพการศึกษาของหน่วยงาน      
                        เพื่อนำไปสู่การพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา ทั้งในด้านการเรียนการสอน การวิจัย การบริการทางสังคม และการส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม ประกอบกับการสร้างเสริมความแข็งแกร่ง และการปรับปรุงแก้ไขข้อบกพร่องในการดำเนินงาน ซึ่งจะทำให้กระบวนการบริหารการศึกษามีประสิทธิภาพและประสิทธิผล สามารถรองรับการประกันคุณภาพภายนอกได้