หลักสูตรเปิดสอน

   หลักสูตรศิลปศาสตร์บัณฑิต สาขาวิชาเอกปรัชญาและศาสนา     
                              ชื่อปริญญา     
                              ชื่อเต็ม : ศิลปศาสตรบัณฑิต (ปรัชญาและศาสนา)
                                          Bachelor of Arts ( Philosophy and Religion )     
                              ชื่อย่อ : ศศ.บ. ( ปรัชญาและศาสนา )
                                          B.A. ( Philosophy and Religion )     
     
                        โครงสร้างหลักสูตรและรายวิชา     
                             กำหนดให้เรียนไม่น้อยกว่า 72 หน่วยกิต ดังนี้     
                                      วิชาพื้นฐานเฉพาะด้าน 14 หน่วยกิต     
                                      วิชาเอก 58 หน่วยกิต

 

 ระเบียบแนบท้าย     
         คุณสมบัติตามเกณฑ์ที่ภาควิชาหรือคณะกรรมการบริหารหลักสูตรกำหนด     
         คุณสมบัติและเงื่อนไข     
     
         นิสิตที่ประสงค์จะย้ายมาเรียนวิชาเอกปรัชญาและศาสนา จะต้องดำเนินการผ่านขั้นตอน และเกณฑ์ต่าง ๆ ตามลำดับดังนี้
1.เป็นนิสิตที่เรียนได้เกรดไม่ต่ำกว่า B ในวิชา HM 102 , PH 101 และ PH 111
2.ทำบันทึกแสดงความประสงค์ พร้อมเหตุผลที่จะขอย้ายมาเรียนวิชาเอกปรัชญาและศาสนาถึงหัวหน้าภาควิชา
3.หัวหน้าภาควิชาแจ้งเรื่องให้ที่ประชุมภาควิชาพิจารณาว่าสมควรอนุมัติให้นิสิตทดลองเรียนได้หรือไม่
4.หัวหน้าภาควิชาแจ้งผลการพิจารณาให้นิสิตทราบ
5.กรณีที่นิสิตได้รับการพิจารณาอนุมัติให้ทดลองเรียน นิสิตจะมีสภาพเป็นนิสิตทดลองเรียน โดยจะต้องเรียนวิชาในหมวดวิชาเอกบังคับเฉพาะสำหรับนิสิตชั้นปีที่ 2 ของภาควิชา อย่างน้อย 8 หน่วยกิต และได้เกรดเฉลี่ยรวมของวิชาดังกล่าวไม่ต่ำกว่า 2.5 จึงจะมีสิทธิเขียนคำร้อง เพื่อขอย้ายวิชาเอก อย่างเป็นทางการ 
(ใช้แบบฟอร์มของทางมหาวิทยาลัย ขอได้ที่กองบริการการศึกษา )
6.นิสิตยื่นคำร้อง ขอย้ายวิชาเอกผ่านอาจารย์ที่ปรึกษา ( คนเดิม ) ถึงหัวหน้าภาควิชาปรัชญาและศาสนา ซึ่งพิจารณาอนุมัติต่อเมื่อนิสิต
ก. ปฏิบัติตามกฎระเบียบของภาควิชา ตั้งแต่ข้อ 1-5
ข. มีความประพฤติดี ( ที่ประชุมภาควิชาเป็นผู้พิจารณา )
7.นิสิตจะมีสภาพเป็นนิสิตวิชาเอกปรัชญาและศาสนาอย่างสมบูรณ์ เมื่อคำร้องผ่านการอนุมัติไปตามลำดับขั้นจากภาควิชา 
คณะ และมหาวิทยาลัย