ข่าวประชาสัมพันธ์

โครงการอบรมนิสิตใหม่เพื่อพัฒนาทักษะการคิดและการใช้เหตุผล
โครงการนำเสนอภาคนิพนธ์ของนิสิตชั้นปีที่ 4 หลักสูตร ศศ.บ. ปรัชญาและศาสนา
โครงการสร้างเครือข่ายการเรียนรู้ร่วมกันระหว่างศิษย์เก่าและนิสิตปัจจุบัน
โครงการค่ายสุขภาวะ วันที่ 9 – 11 กรกฎาคม 2559 ณ อาศรมวงศ์สนิท อำเภอองครักษ์ จังหวัดนครนายก
ภาควิชารปรัชญาและศาสนา จะจัดโครงการขับเคลื่อนนิสิตภาควิชาปรัชญาและศาสนาสู่ความเป็นนานาชาติ
โครงการเสริมสร้างต้นกล้าทางปรัชญาและศาสนา
โครงการนิสิตจิตอาสาเพื่อบำบัดฟื้นฟูผู้ป่วยอัมพฤกษ์ อัมพาต ด้วยไทเก๊ก
ขอเรียนชิญคณาจารย์ นิสิตและ ผู้สนใจทั่วไป เข้าฟังการบรรยายทางปรัชญาและศาสนา ที่คณะมนุษยศาสตร์ ในวันที่ 25 สิงหาคม 2558
ภาควิชาปรัชญาและศาสนา จะจัดโครงการฝึกอบรมครูโยคะ (บริการวิชาการแก่ชุมชน ปี พ.ศ. 2558)
โครงการเสริมสร้างต้นกล้าทางปรัชญาและศาสนา จัดวันที่ 24-29 ธันวาคม 2557

ข่าวกิจกรรม

รายงานผลโครงการสร้างเครือข่ายการเรียนรู้ร่วมกันระหว่างศิษย์เก่าและนิสิตปัจจุบัน ประจำปี 2559
รายงานผลโครงการพัฒนาทักษะการคิดและการใช้เหตุผล ประจำปี 2559
รายงานผลโครงการค่ายสุขภาวะ ประจำปี 2559
รายงานผลโครงการเสริมสร้างต้นกล้าทางปรัชญาและศาสนา
รายงานผลโครงการขับเคลื่อนนิสิตภาควิชาปรัชญาและศาสนาสู่ความเป็นนานาชาติ
รายงานผลโครงกานิสิตจิตอาสาเพื่อบำบัดฟื้นฟูผู้ป่วยอัมพฤกษ์ อัมพาต ด้วยไทเก๊ก
รายงานผลโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการสร้างสรรค์หนังสืออิเล็กทรอนิกส์
รายงานผลโครงการจัดประชุมวิชาการรายวิชา ปญ 475
รายงานผลโครงการบริการวิชาการอบรมนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาเพื่อพัฒนาทักษะการคิดและการใช้เหตุผล
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการสร้างสรรค์หนังสืออิเล็กทรอนิกส์